DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Філологія” >

Випуск 34

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Ч А С Т И Н А - І (Книга 1)

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 34. – Ч. І. – Львів, 2004. – 506 с.


З М І С Т

ГРАМАТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

Анатолій ЗАГНІТКО. Український інфінітив у структурі простого речення: типологія функцій і семантика … 3-10

Василь ШИНКАРУК. Модусно-диктумна співвіднесеність у реченнєвій структурі … 11-18

Ірина ОЩИПКО. Українські прислівники префіксального творення … 19-23

Ніна ГУЙВАНЮК, Юлія ПАЦАРАНЮК. Синтаксичні способи реалізації іронічного значення в українських фольклорних жанрах … 24-31

Ірина КУЗЬМА (ВЕРБОВСЬКА). Словотвірне варіювання прикметників: паралельна норма чи її порушення … 32-40

Світлана МАРТІНЕК. Експлікація валентностей ітеративних і неітеративних дієслів пересування (за результатами асоціативного експерименту … 41-47

Любослава АСІЇВ. Вплив позамовних чинників на функціонування морфонологічних явищ … 48-55

Надія БЕКЕШ. Зовнішня і внутрішня аналогія в українській мові … 56-62

Наталія ПОСЛАВСЬКА. Структура словотвірних парадигм дієслів із семантикою „ділити на частини, відокремлювати частину від цілого … 63-69

Наталія РУДЕНКО. Прості речення з умовною модальністю … 70-73

Наталія САФОНОВА. Еволюція поглядів на суб’єктивну модальність … 74-80

Микола КАЛЬКО. Універсальна категорія аспекту в українському етноваріанті … 81-87

Галина КОЧЕРГА. Асоціативно-термінальна мотивація відіменникових дієслів у сучасній українській мові … 88-94

Марія ФЕДУРКО. Проблема функцій морфонологічних перетворень в історії морфонологічних студій … 95-99

Світлана ХАРЧЕНКО. Структурно-семантичні особливості складносурядних спонукальних речень … 100-104

Любов ПАЦ. Способи текстової організації: парцеляція, приєднування, сегментація … 105-112

Тетяна МАРЧЕНКО. Формальна, семантична і комунікативна неповнота речення … 113-119

Наталія ЛЕШКОВА. Статус розчленованих складнопідрядних речень у формальному та комунікативному аспектах … 120-124

Галина КУТНЯ. Двомісні семантико-синтаксичні структури з предикатами процесу в сучасній українській мові … 125-133

Ольга ЕЛЯШЕВСЬКА. До питання про категорію числа іменників у .сучасному українському мовознавстві … 134-139

Оксана КОРІНЬ. Семантична структура іменників pluralia tantum у "Словарі української мови" Б. Грінченка та в "Словнику української мови" … 140-147

Наталія ЯРОШЕНКО. Реалізація категорії діяча в словотвірних гніздах російської, української і польської мов (на матеріалі гнізд із базовим дієсловом сажать, садити і sadzić) … 148-152

Інна ЗАМОЙСЬКА І. Структура словотвірних парадигм іменників на позначення внутрішніх органів людини … 153-158

Надія ДІДУХ. Семантична структура параметричних прикметників … 159-167

Галина ХЛИПАВКА. Особливості функціонування часток в імперативних конструкціях: культурологічний аспект … 168-173

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МОВИ

Євгенія КАРПІЛОВСЬКА. Сучасна українська словотворчість та її відображення в неологічних словниках … 174-181

Анатолій ЗЕЛЕНЬКО. Обґрунтування принципів структурно-семантичного дослідження мови … 182-187

Лариса ДОРОШЕНКО. Семантична характеристика прикметників і прислівників безвідносного ступенювання … 188-193

Галина ЗИМОВЕЦЬ. Особливості англо-української взаємодії різних типів … 194-199

Maria CICHOŃSKA. Z problemów opisu anafory і katafory (zarys problematyki badawczej) … 200-206

Оксана КАЛИНОВСЬКА. Лексико-семантична структура українського політичного дискурсу 70-х років ХХ ст. … 207-213

Валентина КАЛЬКО. Предикатна мотивація лікарських рослин в українській мові … 214-218

Данута МАЗУРИК. Українська неологічна традиція … 219-225

Тетяна ЛЕВЧЕНКО. Способи мотивації значень слів унаслідок народноетимологічного впливу … 226-231

Анатолій НЕЛЮБА. Перебіг і наслідки одного скорочення … 232-238

Оксана ПРИЙМАЧОК. Модальна метафора в українських пареміях … 239-243

Зоряна ВАСИЛЬКО. Значення слова і контекст: лексична сполучуваність … 244-250

Людмила ЯКОВЕНКО. Українські фразеологізми з семантикою появи, наявності та зникнення як виразники категорії буття … 251-256

Наталія ПІДДУБНА. Аналітичні найменування релігійних споруд в українській мові … 257-260

Світлана СЕМЕНЮК. Формування підсистеми фемінітивів нової української мови (суспільно-політична лексика) … 261-267

Марія СКАБ. Розвиток семантичної структури слова душа за лексикографічними даними … 268-274

Валентина БЕЗДІТКО. Системність лексичного складу української мови крізь призму синонімії … 275-279

Людмила ТЕРЕЩЕНКО. Лексична синонімія: спроба аналізу функціональної тотожності … 280-285

Ольга БАРАБАШ. Лексико-семантичне поле "фізично зрілий" як компонент мовного образу парубка … 286-288

Соломія БУК. Лексична основа української мови як компресована мовна модель … 289-293

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ МОВИ

Світлана ФОРМАНОВА. Заголовок як фрагмент комунікативного дискурсу … 294-298

Наталія КРАВЧЕНКО. Особливості реалізації категорії антропоцентричності в міжнародно-правовому дискурсі … 299-304

Едіт ГАНИШ. Українська мова в контексті теорії крос-культурної комунікації: до питання про пріоритетні напрямки лінгвістичних досліджень … 305-310

Алла АГАФОНОВА. Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект … 311-317

Наталія КОНДРАТЕНКО. Дискурсивність текстової фрагментації як вияв категорії дискретності … 318-322

Валентина ШУЛЬГІНА. Електронний тезаурус як різновид електронного видання … 323-326

Ольга ЧЕРЕМСЬКА. Інтерференційні зміни фразеологізмів унаслідок російськомовного впливу (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.) … 327-332

Олег БУГАКОВ. Функціонування складених прийменників у тексті … 333-339

Олеся ПАЛІНСЬКА. Білінгвізм в аспекті соціально-мовної взаємодії … 340-345

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА

Флорій БАЦЕВИЧ. Смисл: сутність і сфери вияву в мові … 346-353

Олена СЕЛІВАНОВА. Особливості когнітивної проекції синтаксичних структур українських фразеологізмів … 354-359

Лілія НЕВІДОМСЬКА. Внутрішня форма слова й імпліцитність … 360-366

Тетяна КОСМЕДА. Концепти дума, думка в українському мовленні крізь призму аксіологічної прагмалінгвістики … 367-371

Лідія СВАРИЧЕВСЬКА. Концепт символу в українській мовній картині світу … 372-378

Ніна СТАНКЕВИЧ. Національна специфіка художньо-образної моделі української природи (на матеріалі атрибутивних словосполучень) … 379-389

Вікторія ІВАЩЕНКО. Функціональна топологія концептів як одиниць культури … 390-397

Оксана КРИШТАНОВИЧ. Концепт "рідний край" у творчості Ю. Федьковича … 398-404

Марія ТЕЛЕКИ. Модуси-найменувань осіб – "я"-номінація – як різновид соціальних категорій модусу (на матеріалі епістолярного тексту) … 405-411

Наталія КОВАЛЬСЬКА. Паремії як засіб відображення когнітивних процесів.... 412-418

Світлана КУДИБА. Функціонування алюзивного власного імені як товарного знака в українській мові … 419-422

Галина ХМАРА. Номінація як об'єкт лінгвістичних досліджень: історія становлення і сучасність … 423-427

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Володимир ПІЛЕЦЬКИЙ. Сучасний український термін (проблема збереження національномовної самобутності) … 428-437

Антоніна ТОКАРСЬКА. Нормативний аспект комунікативної діяльності юристів (до проблеми уніфікації термінології міжнародного права) … 438-443

Ірина КОЧАН. Слова-терміни з міжнародними компонентами, що уживаються у пре- і постпозиції … 444-450

Ярослав ЯРЕМКО. Українська військова термінолексика XIV-XV ст. … 451-457

Надія БЕЗГОДОВА. Співвідношення понять термінологія – професіоналізм – номенклатура (теоретичний аспект) … 458-463

Ірина ПРОЦИК. Деривати з нульовим суфіксом у загальновживаній та термінній лексиці української мови … 464-467

Юлія ТЕГЛІВЕЦЬ. Проблема фразеологічних одиниць у наукових терміносистемах української мови … 468-472

Михайло ПАНОЧКО. Зародження української юридичної термінології в Західній Україні в середині ХІХ ст. … 473-475

Марта МАРТИНЮК. Функціонування української спортової лексики у вищій школі … 478-481

Олена КУЧЕРЕНКО. Унормування термінів у державних стандартах України з пожежної безпеки … 482-485

Марія ПРОЦИК. Українські видавничі терміни у словниках 20-30- років ХХ ст. … 486-492

Лариса ТИХА. Термінологічна лексика як компонент метафоричних конструкцій (на матеріалі поезій Івана Драча) … 493-798


Ч А С Т И Н А - ІІ (Книга 2)

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Випуск 34. – Ч. ІІ. – Львів, 2004. – 534 с.


З М І С Т

ІСТОРІЯ МОВИ

Галина МАЦЮК. Українське мовознавство ХІХ ст. крізь призму наукових шкіл … 3-11

Албена П.СТАМЕНОВА-СЕЇЗОВА. Адаптація давньоболгаризмів у сучасній українській літературній мові … 12-17

Наталія МАЛІНЕВСЬКА . Збірник Чарторийських – пам’ятка історії української мови кінця ХVІІ ст. (фонологічні параметри тексту) … 18-23

Ірина ФАРІОН. Природа мовного престижу (на матеріалі старослов’янської та латинської мов) … 24-30

Уляна ДОБОСЕВИЧ. Українська книжна мова другої половини ХVI – середини ХVII ст.: "non est inculta" … 31-38

Валентина ТИТАРЕНКО. Лексичні формули в "Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року" … 39-45

Богдан СОКІЛ. Проблема походження української мови … 46-54

Ольга КРОВИЦЬКА. Мовознавча спадщина професора Василя Лева … 55-58

Оксана ЗЕЛІНСЬКА. Лексика на позначення форм організації навчально-виховного процесу в українській мові XVI – XVIIІ ст. … 59-66

Тетяна БИЧКОВА. Неперервність пошуків джерел становлення української літературної мови (за рукописними пам’ятками південно-західного реґіону) … 67-73

Лариса ГОНТАРУК. Українська семема в значеннєвій структурі полонізму цнота в українській лексиці поч. XVII ст. (на матеріалі творів Д. Наливайка) … 74-78

Наталя НЕТРЕБА. Безвихідні дофедоровські першодруки у концепціях та гіпотезах … 79-83

Оксана МЕРКУЛОВА. Конфіксальні іменники з препозитивним елементом пол(ъ)-/полу- в українській мові XI-XVIII століть … 8492

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Віктор МОЙСІЄНКО. Територіально-мовне членування у світлі писемних пам’яток … 93-98

Людмила ВАСИЛЬЄВА. Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі поширення мов штокавської діасистеми … 99-106

Володимир КУРИЛЕНКО. Деякі закономірності словотвору в поліських говорах (лінгвогеографічний аспект) … 107-115

Зиновій БИЧКО. Перспективи взаємостосунків української літературної мови та діалектів … 116-119

Наталія ГЛІБЧУК. Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках … 120-126

Оксана КОСТІВ. Зона вібрацій на наддністрянсько-подільському діалектному суміжжі … 127-136

Оксана МИКИТЮК. Іван Верхратський – діялектолог … 137-141

Мирон ЯКИМ. Деривація прикметникових фразеологізмів бойківських говірок … 142-146

Мирослава ГНАТЮК. Лексичні особливості північнолемківських говірок переселенців … 147-153

ПРОБЛЕМИ ОНОМАСТИКИ

Дмитро БУЧКО. Відродинні ойконіми польсько-українського пограниччя … 154-164

Ірина ЄФИМЕНКО. Деякі зауваги до антропонімічної спадщини Ю.К. Редька … 165-169

Святослав ВЕРБИЧ. Топоніми Прикарпаття як джерело відновлення потенційної лексики праслов’янського фонду (фрагмент реконструкції) … 170-173

Зоряна КУПЧИНСЬКА. Ожидів, Оглядів... і подібні … 174-179

Марія НАЛИВАЙКО. Народно-побутова антропонімія Верхньої Наддністрянщини … 180-184

Вікторія САДОВНИЧА. Антропонімія Слобожанщини XVII ст.: загальний огляд … 185-190

Лариса СЕЛІВЕРСТОВА. Ономастичний тезаурус у поетичному ідіолекті Яра Славутича … 191-197

Інна ЦАРАЛУНГА. До історії форманта -ани, (-яни) … 198-203

Галина ТИМОШИК. Біблійна пропріальна лексика у перекладі Святого Письма П. Куліша та І. Пулюя … 204-208

Ірина БАБІЙ. Прізвищеві назви на –ськ(ий) у волинян 14-15 ст. … 209-213

ЛІНГВОСТИЛІСТИКА

Людмила БУБЛЕЙНИК. Національна зумовленість лексичних конотацій в українському поетичному тексті … 214-218

Уляна ХОЛОД. Особливості вираження модальних та емоційних засобів в українських перекладах художніх текстів (на матеріалі перекладів із К. Чапека) … 219-224

Світлана БОГДАН. Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника … 225-230

Наталя ЖУРАВЛЬОВА. "…Найшанебніше привітання високошановній Пані Вашій" (Про етикетно-ввічливі гоноративи пані, панно в епістолярному стилі ХІХ – початку ХХ століття) … 231-237

Богдана СТЕЛЬМАХ. Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та інші засоби емоційного впливу на читача … 238-243

Тетяна БЕЦЕНКО. Стилістичні функції тавтології в українських народних думах … 244-248

Світлана ШУЛЯК. Лексична інтерпретація концепту земля у поезії Євгена Гуцала … 249-253

Мирослава ВОВК. Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В.Барки "Жовтий князь" та "Рай") … 254-258

Галина ГОРОДИЛОВСЬКА. Елементи наукового стилю в історичних творах Романа Іваничука … 259-265

Ірина ГУЦУЛЯК. Прийоми словесної орнаментації в українській бароковій поезії … 266-271

Тетяна ДОЛЖИКОВА. Засоби інтелектуалізації української літературної мови другої половини ХІХ століття (на матеріалі творчості П. Куліша) … 272-276

Світлана ЛАЗАРЕНКО. Тавтологічний повтор як засіб вираження категорії зв’язності в художньому тексті (на матеріалі творів В. Винниченка) … 277-283

Наталія ІВКОВА. Структурно-семантичні різновиди лексичного повтору в публіцистичному тексті … 284-290

Ірина ЛЕВЧУК. Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-х років ХХ ст. … 291-297

Світлана ЛУК’ЯНЧУК. Особливості епітетного слововживання у тексті Біблії (на матеріалі перекладу І. Огієнка) … 298-302

Анатолій НАЙРУЛІН. Конотативні особливості постскриптумів в епістолярії Михайла Коцюбинського … 303-307

Наталія СКИБА. Фразеологізми-новотвори в українському публіцистичному тексті … 308-313

Лідія ТИМЕНКО. Масив лексики в текстах офіційно-ділового стилю української мови … 314-318

Людмила ТУРИК. Перформативні лексеми сучасної української мови … 319-325

Іван ЦІХОЦЬКИЙ. Нетранслітеровані конструкції як засіб мовної характеристики (на матеріалі Франкового ідіостилю) … 326-329

Наталія КОНОПЛЕНКО. Функціональне навантаження парцелятів-заголовків у газетній публіцистиці … 330-336

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІО -, ЕТНО -, ПСИХОЛІНГВІСТИКИ І КУЛЬТУРОЛОГІЇ

Оксана ПЕТРИЧЕНКО. Мовно-культурологічний дискурс східних слов’ян у сегменті концептуалізації образу-міфологеми "вода" … 337-344

Надія БАБИЧ, Олеся ЖУК. Проблеми журналістської етики в сучасних засобах масової інформації … 345-351

Paulina PYCIA. Kategoria źeńskości w języku polskim, chorwackim i ukraińskim … 352-358

Алла ЄВГРАФОВА. Українська фразеологія в аспекті національної ментальності … 359-365

Жанна МАРФІНА. Мовна асоціація як поняття психолінгвістики та лінгвостилістики … 366-372

Валентина СТАТЄЄВА, Вікторія ПУДГОРОДСЬКА. Основні чинники формування національно-мовних позицій Миколи Лисенка … 373-380

Марія БІЛОУС. Подяка як елемент етикету наукового тексту … 381-384

Світлана ГУЗЕНКО. Типи комунікативних регістрів рекламного дискурсу … 385-391

Ніна ЗАХЛЮПАНА, Оксана ЩИРБА. Дитячі передачі і державна мова … 392-396

Лідія ГНАТЮК. Мовна свідомість як поняття лінгвістики (діахронічний вимір) … 397-402

Олена СЕМЕНЕЦЬ. Культурологічна пам’ять мовних одиниць: синергетичний аспект … 403-409

Ніна ДАНИЛЮК. Вивчення мови українського фольклору в стилістичному та етнолінгвістичному аспектах … 410-413

Оксана ДАСКАЛЮК. Соціолінгвальні особливості мовленнєвої ситуації волевиявлення … 414-418

Ольга ДЬОЛОГ. Явища інтерференції в умовах англо-українського білінгвізму (на матеріалі мовлення українських емігрантів США) … 419-423

Наталія КУДРЯВЦЕВА. Лексика з національно-культурним компонентом у творі Докії Гуменної "Діти Чумацького Шляху" … 424-428

Оксана ТЕСЛЯ. Етикетні жести як елемент невербальної комунікації … 429-432

Ірина КИРИЧЕНКО. Врахування проблеми національного адресата в проекції на засоби масової інформації: галицький читач (на матеріалах газети "Поступ") … 433-437

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ

Оксана БАРАНІВСЬКА. Стан і перспективи дослідження й вивчення української мови в Польщі … 438-444

Зоряна КАСПРИШИН. Формування лінгвістичної компетенції іноземців засобами словотвору української мови … 445-448

Олена КУЛЬБАБСЬКА, Олена КАРДАЩУК. Модульні технології вивчення словотвору української мови … 449-454

Жанна ГОРІНА. Перспективи вивчення дискурсології у вищій школі … 455-460

Оксана КУЧЕРЯВА. Місце дискурсивних умінь у забезпечення комунікативно-діяльнісного навчання рідної мови … 461-465

Ніна БОСАК, Ольга КОПУСЬ. Місце фоносемантики в курсі практичної фонетики української мови … 466-470

Олексанадра АНТОНІВ. Стійкі народні порівняння на позначення зовнішності людини: лінгвокраїнознавчий аспект … 471-481

Олена ТИХОНЕНКО. Проблема інтерференції в усному українському мовленні студентів-аграріїв … 482-485

Ганна ВУСИК. Шкільне навчання в умовах українсько-російської двомовності – один із актуальних аспектів соціолінгвістики … 486-492

Марія Чижмарова Українська мова в Словаччині (до питання навчання української мови в школах) … 493-497

МОВНІ НОРМИ

Зеновій ТЕРЛАК. Синтаксичні кальки в аспекті норми … 493-500

Олена ГУЗАР. Правописний стандарт української мови: історія та реалії … 501-506

Роман МІДЖИН. До історії становлення акцентуаційних норм (на матеріалі поетичного мовлення Лесі Українки … 507-513

Марія МИКИТИН. Відбиття орфоепічних норм у західноукраїнських граматиках ХІХ століття (на матеріалі граматик Я. Головацького та М. Осадци) … 514-520

Руслана ЯКОВЕЦЬ. Український мовний пуризм на європейському тлі … 521-526


ВИПУСК 34

Підписано до друку 14.10.2004

Книга 1: Тираж 200

Книга 2: Тираж 200

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок