DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Наукове товариство імені Шевченка >
Записки Наукового товариства імені Шевченка >

Том 244 (CCXLIV). Праці Археологічної комісії

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання
ЗМІСТ
СТАТТІ
Вадим СТЕПАНЧУК. Неан­де­р­та­ль­ці та кре­м’я­на си­ро­ви­на: де­які ас­пе­к­ти­ ви­вчен­ня вза­є­мо­дії пе­р­ві­с­но­го су­с­пі­ль­с­т­ва і до­вкіл­ля (На при­кла­ді да­них з па­лео­лі­ту Криму)
Оле­к­са­н­д­ра КРО­ТО­ВА. Хро­но­ло­гія і пе­рі­оди­за­ція вер­х­ньо­па­ле­о­лі­ти­ч­них па­м’я­ток сте­по­вої зо­ни Схі­д­но­єв­ро­пей­сь­кої рі­в­ни­ни
Ми­ко­ла ОЛЕ­Н­КОВ­СЬ­КИЙ. Виокремлен­ня ар­хе­о­ло­гі­ч­них куль­тур схі­д­но­го епі­г­ра­ве­ту на те­ре­нах Укра­ї­ни
На­та­лія БУ­Р­ДО. Ран­ньо­т­ри­піль­сь­ке по­се­лен­ня Лу­ка­ Вру­б­лі­ве­ць­ка і про­бле­ма син­хро­ні­за­ції Пре­ку­ку­те­ні­ Ку­ку­те­ні­ Три­піл­ля
Та­рас ТКА­ЧУК. Фа­зи роз­ви­т­ку і від­но­с­на хро­но­ло­гія ши­пи­не­ць­кої гру­пи археологічних пам’яток
Еду­ард ОВ­ЧИН­НИ­КОВ. До пи­тан­ня про три­піль­сь­ке жи­т­ло­бу­ді­в­ни­ц­т­во (за ре­зуль­та­та­ми роз­ко­пок по­се­лень ху­тір Не­за­мо­ж­ник і Зе­ле­на Ді­б­ро­ва)
Ла­ри­са КРУ­ШЕ­ЛЬ­НИ­ЦЬ­КА. Па­м’я­т­ка солеваріння ру­бе­жу ран­ньої і се­ре­д­ньої бро­н­зи в Пі­в­ні­ч­но­Схі­д­них Ка­р­па­тах
Сер­гій ЛИ­СЕ­Н­КО. Се­ре­д­нє По­дні­п­ро­в’я за до­би пі­з­ньої бро­н­зи
Ві­к­тор ВОЙ­НА­РОВ­СЬ­КИЙ. Ще раз про зо­ль­ни­ки епо­хи пі­з­ньої бро­н­зи — ран­ньо­за­ліз­но­го ча­су: спро­ба ре­ін­те­р­п­ре­та­ції
Сер­гій МА­ХО­Р­ТИХ. Вій­сь­ко­ва спра­ва кі­м­ме­рій­ців
Юрій БО­Л­Т­РИК. Тра­к­ти Скі­фії — шля­хи Укра­ї­ни
Ігор ҐЕ­РЕ­ТА. Мі­с­це так зва­них кня­зів­сь­ких по­хо­вань се­ред па­м’я­ток че­р­ня­хів­сь­кої куль­ту­ри (На під­ста­ві но­вих досліджень)
Па­в­ло ПЕ­НЯК. Осо­б­ли­во­с­ті по­хо­ва­ль­но­го об­ря­ду да­в­ніх сло­в’ян Ка­р­пат­сь­ко­го ба­сей­ну
Сер­гій ПИ­ВО­ВА­РОВ. Пред­ме­ти з хри­с­ти­ян­сь­кою та язи­ч­ни­ць­кою си­м­во­лі­кою у да­в­ньо­ру­сь­ких ста­ро­жи­т­но­с­тях Бу­ко­ви­ни (Но­ві зна­хі­д­ки)
Ва­силь РУ­ДИЙ. Со­ці­а­ль­на стру­к­ту­ра на­се­лен­ня Пе­ре­ми­шль­сь­кої зе­м­лі в IX — се­ре­ди­ні XIV сто­літь
Ми­хай­ло КУ­ЧИ­Н­КО. Мо­ги­ль­ни­ки кня­жої до­би За­хі­д­ної Во­ли­ні, Хо­л­м­щи­ни і Під­ля­ш­шя
Ми­хай­ло КУ­ЧИ­Н­КО. Ке­ра­мі­ка Во­ли­ні кня­жої до­би
Ми­хай­ло РО­Ж­КО. Зброя да­ль­ньо­го бою ста­ро­да­в­ньої Ту­с­та­ні (На­ко­не­ч­ни­ки стріл лу­ка та са­мо­стрі­ла (ар­ба­ле­та)
Юрій ЛУ­КОМ­СЬ­КИЙ, Та­рас РО­МА­НЮК. Сто­рі­н­ки жит­тя і ді­я­ль­но­с­ти Йо­си­па Пе­лен­сь­ко­го
Ми­ко­ла СТЕ­ФА­НО­ВИЧ. З історії ан­тро­по­ло­гі­ч­них сту­дій на за­хо­ді Укра­ї­ни
МАТЕРІАЛИ
По­діль­сь­кий ле­ва­лу­а­зь­кий тех­но­ко­м­п­лекс.— Оле­к­сандр СИ­Т­НИК
Мо­де­лі ви­ко­ри­с­тан­ня кре­м’я­ної си­ро­ви­ни та фа­у­ни в дру­го­му куль­ту­р­но­му ша­рі се­ред­ньо­па­ле­о­лі­ти­ч­ної сто­я­н­ки Про­лом ­ІІ (Крим).— Ві­к­тор ЧА­БАЙ
Па­лео­лі­ти­ч­на сто­я­н­ка Сюр­ень І (Крим): ар­хе­о­ло­гі­ч­ний кон­текст і йо­го ін­тер­пре­та­ці­ї.— Юрій ДЕ­МИ­ДЕ­Н­КО
Ко­р­мань IV: тех­но­ло­гія му­с­ть­єр­сь­кої ін­ду­с­т­рі­ї.— Ва­ле­рій СИ­Т­ЛИ­ВИЙ, Оле­к­сандр СИТ­НИК
Ма­те­рі­а­ли сур­сь­кої куль­ту­ри по­се­лен­ня Стрі­ль­ча Ске­ля.— На­дія КО­ТО­ВА
Від­крит­тя по­се­лен­ня кла­си­ч­ної фа­зи ма­ли­ць­кої куль­ту­ри у Вер­х­ньо­му При­дні­стро­в’ї.— Ми­ко­ла БА­Н­Д­РІВ­СЬ­КИЙ, Ла­ри­са КРУ­ШЕ­ЛЬ­НИ­ЦЬ­КА
Но­ві па­м’я­т­ки куль­ту­ри лій­ча­с­то­го по­су­ду на Во­лин­сь­ко­му По­буж­жі та По­ліс­сі.— Во­ло­ди­мир БУ­ЧАК, Пе­т­ро ЗА­КЛЕ­К­ТА, Гри­го­рій ОХРІ­МЕ­Н­КО
Ба­га­то­ша­ро­ве по­се­лен­ня Бо­ри­сі­в­ка на Він­нич­чи­ні.—­ Те­тя­на РА­ДІ­ЄВ­СЬ­КА
Ку­р­га­ни край­ньо­го за­хо­ду По­діль­сь­кої ви­со­чи­ни.— Ян МА­Х­НІК, Дми­т­ро ПА­В­ЛІВ, Во­ло­ди­мир ПЕ­ТЕ­ГИ­РИЧ, Ігор ПРИ­НА­ДА
Роз­ко­п­ки го­ро­ди­ща куль­ту­ри Га­ва­Го­лі­г­ра­ди бі­ля се­ла Роз­гі­р­че та роз­ві­д­ко­ві до­слі­джен­ня на Льві­в­щи­ні.— ­Ми­ко­ла БА­Н­Д­РІВ­СЬ­КИЙ
Мо­ги­ль­ник ви­со­ць­кої куль­ту­ри в се­лі Лу­ка­вець.— Ла­ри­са КРУ­ШЕ­ЛЬ­НИ­ЦЬ­КА
Роз­ві­д­ко­ві ар­хе­о­ло­гі­ч­ні до­слі­джен­ня в се­лі На­кваша Бро­дів­сь­ко­го ра­йо­ну Львів­сь­кої об­ла­с­ти у 2000 ро­ці.— ­Яро­с­лав ОНИ­ЩУК
Про один тип по­хо­ва­ль­них спо­руд пе­рі­оду ран­ньо­го за­лі­за на Се­ре­д­ньо­му При­дні­­стров’ї (За ма­те­рі­а­ла­ми роз­ко­пок ку­р­га­ну ІІІ в се­лі Со­кі­лець у 1999 році).— Ми­ко­ла БАНД­РІВ­СЬ­КИЙ, Во­ло­ди­мир ЗА­ХАР’ЄВ
Ба­га­то­ша­ро­ва па­м’я­т­ка Ку­р­ни­ки І (За­хі­д­не По­діл­ля).— Ма­ри­на ЯГО­ДИН­СЬ­КА Ус­пен­сь­кий со­бор да­в­ньо­го Га­ли­ча (За ре­зуль­та­та­ми но­вих до­слі­джень 1992—2000 ро­ків).— Юрій ЛУ­КОМ­СЬ­КИЙ
Ар­хе­о­ло­гі­ч­ні об’­єк­ти на Кри­ло­сь­кій го­рі, пе­ре­кри­ті Ус­пен­сь­ким со­бо­ром XII століт­тя.— Ві­к­тор ВОЙ­НА­РОВ­СЬ­КИЙ, Юрій ЛУ­КОМ­СЬ­КИЙ, Ва­силь ПЕ­Т­РИК
Са­ди­ба ве­ль­мо­жі в око­ль­но­му го­ро­ді кня­жо­го Во­ло­ди­ми­ра (За да­ни­ми ар­хе­о­ло­гі­ч­них до­слі­джень 1999—2000 ро­ків).— Свя­то­с­лав ТЕР­СЬ­КИЙ
Чи­н­бар­сь­кий ком­плекс се­ре­д­ньо­ві­ч­но­го Льво­ва. Ар­хе­о­ло­гі­ч­ні ма­те­рі­а­ли.— Ві­к­тор ВОЙ­НА­РОВ­СЬ­КИЙ
КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ
Олег КУ­П­ЧИН­СЬ­КИЙ. Ви­дан­ня Пі­в­ден­но­схі­д­но­го на­у­ко­во­го інс­ти­ту­ту в Пе­ре­ми­ш­лі. Ва­силь РУ­ДИЙ. Ет­но­ге­нез та ран­ня іс­то­рія сло­в’ян: на­у­ко­ві кон­це­п­ції на зла­мі ти­ся­чо­літь. Ма­те­рі­а­ли Між­на­ро­д­ної на­у­ко­вої ар­хе­о­ло­гі­ч­ної кон­фе­ре­н­ції 30—31 бе­ре­з­ня 2001 ро­ку.— Львів, 2001.— 294 с.
Ві­к­тор ВОЙ­НА­РОВ­СЬ­КИЙ. Бо­рис Ма­го­ме­дов. Че­р­ня­хо­в­с­кая куль­ту­ра. Про­бле­ма эт­но­са // Monumenta studia gothica.— Lublin, 2001.— T. 1.— 290 s., іl.
Лариса КРУШЕЛЬНИЦЬКА. Cultura Costisa оn contextul epocii bronzului din Romвnia. Catalog de expozitie // Coordinatori: Valeriu Cavruc si Gheorghe Dumitroaia // Muzeul de Istorie Piatra Neamt.— 2001.— 138 p., 81 plansa.
Микола БАНДРІВСЬКИЙ. Tereza Wegrzynowicz. Zabytki z epoki brazu i wczesnej epoki zelаza z Ukrainy i Bialorusi w zbiorach Panstwowego Muzeum Archeologicznego w War­szawie.— Warszawa, 2001.— 123 s.— Rys. 1—52, mapa?1—6.
Леонтій ВОЙТОВИЧ. Пче­лов Е. В. Ге­не­а­ло­гия дре­в­не­рус­с­ких кня­зей ІХ — на­ча­ла ХІ??в.?/ Отв. ред. О. М. Ме­ду­ше­в­с­ка­я.— Мо­с­к­ва: Рос­сий­с­кий го­су­дар­с­т­вен­ный гу­ма­ни­та­р­ный унт, 2001.— 262 с.
Наталія СТАРЧЕНКО. Петро Кулаковський. Ка­н­це­ля­рія Ру­сь­кої (Во­лин­сь­кої) ме­т­ри­ки 1569—1673 рр. Сту­дія з іс­то­рії укра­ї­н­сь­ко­го реґі­о­на­лі­з­му в Ре­чі По­спо­ли­тій.— Острог; Львів, 2002.— 304 с.
Петро КУЛАКОВСЬКИЙ. Ру­сь­ка (Во­лин­сь­ка) ме­т­ри­ка. Ре­ге­с­ти до­ку­ме­н­тів Ко­рон­ної кан­це­ля­рії для укра­ї­н­сь­ких зе­мель (Во­лин­сь­ке, Ки­їв­сь­ке, Бра­ц­лав­сь­ке, Че­р­ні­гів­сь­ке воє­вод­с­т­ва) 1569—1673 / Пе­ред­мо­ва П. Кен­не­ді Ґрі­м­с­тед; упо­ряд.: Г. Бо­ряк, Г. Вайс, К. Ви­сло­бо­ков, Л. Де­м­че­н­ко, П.?Кен­не­ді Ґрі­м­с­тед, В. Кра­в­че­н­ко, В. Стра­ш­ко, Н.?Яко­ве­н­ко; ред.: Г. Бо­ряк, П. Кен­не­ді Ґрі­м­с­тед, Л.?Де­м­че­н­ко, І. Су­л­ков­сь­ка­Ку­ра­сьо­ва, Н. Яко­ве­н­ко.— К., 2002.— 983 с.
Леонтій ВОЙТОВИЧ. Ста­ро­са­м­бі­р­щи­наІІ: Аль­ма­нах.— Старий Самбір, 2002.— 364 с.

© Наукове товариство імені Шевченка у Львові, 2002

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок