DSpace Про систему DSpace
 

Centre for the Anthropos dspace >
Львівський національний університет ім. Івана Франка: навчальні і наукові матеріали >
Вісник Львівського університету >
серія “Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” >

Випуск 1

Домівка зібрання

 
 
або переглянути 
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання

Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. –  Вип. 1. – Львів, 2006. – 304 с. (Заснований у 2005 р.)

Visnyk of the Lviv University. Series Bibliology, Library Studies and Information Technologies. – Issue 1. – Lviv. – 2006. – 304 p. (Founded in 2005.)


ЗМІСТ

Від редколегії 5

КНИГОЗНАВСТВО

Ярослав ІСАЄВИЧ. Українське книгознавство: етапи розвитку … 7

Любов ДУБРОВІНА. Кодикологічні, палеографічні та археографічні дослідження рукописних книг в Інституті рукопису Національнoї бібліотеки України імені В. І. Вернадського (кінець 80-х рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) … 20

Віра ФРИС. Про формати найдавніших кириличних рукописних кодексів на Русі … 31

Оксана КЛИМЕНКО. Перші друковані кириличні букварі та їх вплив на становлення і формування навчальної книги в Україні 41

Маргарита КОРЗО. Украинско-белорусские кириллические букварные катехизисы XVII- ХVIII вв. … 55

Роман КИСЕЛЬОВ. Жанровий репертуар україномовних видань Почаївського Успенського монастиря XVIII – першої третини XIX століття … 72

Богдан ЯКИМОВИЧ. Іван Франко – видавець творів Юрія Осипа Федьковича … 89

Рената САМОТИЙ. Типологія наукової книги Львівської політехніки: історичний ракурс … 114

Алдона ВАСИЛЯУСКЄНЄ. Литовська Католицька Наукова Академія: видавнича діяльність (1922-1940) … 120

Мар’яна ДОЛИНСЬКА. Локалізація Ставропігійської друкарні у Львові … 133

БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО

Наталія ШВЕЦЬ. До історії зібрання інкунабул Львівського національного університету імені Івана Франка … 141

Галина КОВАЛЬЧУК. Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація … 168

Ольга КОЛОСОВСЬКА. “… Заступати інтереси української людности”: діяльність Союзу українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові (1930-1939) … 174

Наталя КУНАНЕЦЬ. Бібліотека студентського товариства “Основа”: становлення та основні етапи діяльності … 181

БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

Михайло КРІЛЬ, Ірина СМОГОРЖЕВСЬКА. Історична бібліографія в радянській Україні: організаційний розвиток (1918-1940 рр.) … 196

Тихін ЛЕЩУК. Функціональна роль латинських термінологічних словників. (Дослідження на основі бібліографічних джерел) … 204


ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ СТУДІЇ

Луїза ІЛЬНИЦЬКА. Листування Івана Зілинського з Михайлом Возняком (1916-1930 рр.) як джерело до вивчення книгознавчих зацікавлень М. Возняка … 212

ІНФОРМАТИКА

Віталій БОНДАРЕНКО. Цифровий архів: переваги, можливості, планування, створення, використання (на прикладі проєкту “Ірмос”) … 231

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

Ігор ПАВЛЮК. Рецензія на: "Ці три томи – то ми ... або про Книгу Життя Миколи Плав’юка – Президента Української Народної Республіки в екзилі “Україна – життя моє” … 249

Віра ФРИС. Рецензія на: "Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми … 259

Наталя ЛЕШКОВИЧ, Михайло КРІЛЬ. Рецензія на: "Віра Фрис. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х – XVIII ст." … 261

Леонтій ВОЙТОВИЧ. Рецензія на: "Коган В. М., Домбровский-Шалагин В. И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод" 264

Олександр СЕДЛЯР, Богдан ЯКИМОВИЧ. Рецензія на: "Олександр Добржанський. Національний рух українців Буковини другої половини XIX – початку XХ ст." 266

Микола СТЕПАНІВ. Рецензія на: "Петлюровщина / Автор-составитель С. А. Шумов; Пер. с укр. С. Шумова, А. Андреева; Худ. оформление П. Ильина. Бандеровщина / Состав. А. Андреев, С. Шумов; Худ. оформление П. Ильина" 269

Ольга КРОВИЦЬКА. Рецензія на: "Леся Ставицька. Короткий словник жарґонної лексики української мови" 271

Левко ПОЛЮГА. Рецензія на: "Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин" 274

Марія ЧІКАЛО. Рецензія на: "Життя – не просто існування: Листування Олекси Горбача (1956-1996)" 276

Ганна ВОЙТІВ, Ольга КРОВИЦЬКА. Рецензія на: "Ілля Кучеренко. Актуальні проблеми грамматики" 280

Світлана МАЦЕНКА. Рецензія на: "Нонна Копистянська: Біобібліографічний покажчик" 283

Олександр СЕДЛЯР. Рецензія на: "Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві. Каталог-інформатор" 286

Оксана КЛИМЕНКО. Рецензія на: "Видання Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського 2004 року" 288

Наталія ОТКО. Книгознавча конференція у Львові … 293

Ярославові Ісаєвичу – 70 295ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології

Випуск 1

Редакційна колегія: Б. Якимович, к.і.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка) – відповідальний редактор; М. Гнатюк, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка) – заступник відповідального редактора; О. Седляр, к.і.н. (ЛНУ ім. Івана Франка) – відповідальний секретар; А. Васіляускєне, к.і.н. (Шяуляйський університет, Литва); І. Денисюк, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Зарічний д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Р. Зорівчак, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Ільницький, чл.-кор. НАН України, д.ф.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України); Я. Ісаєвич, акад. НАН України, д.і.н., проф. (Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України); О. Колосовська, к.і.н, доц. (ЛНУ ім. Івана Франка), К. Кондратюк, д.і.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Литвин, д.і.н., проф. (Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, ЛНУ ім. Івана Франка); С. Макарчук, д.і.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); І. Огірко, д.ф.-м.н., проф. (Львівська академія друкарства); М. Притула, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка), Р. Рикалюк, к.ф.-м.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка); М. Романюк, д.і.н., проф. (Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України); Я. Савула, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Л. Сеник, д.ф.н. (ЛНУ ім. Івана Франка, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України); В. Фрис, к.і.н. (ЛНУ ім. Івана Франка); Ю. Фургала, к.ф.-м.н., (ЛНУ ім. Івана Франка); Г. Цегелик, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Г. Чопик (ЛНУ ім. Івана Франка); Г. Шинкаренко, д.ф.-м.н., проф. (ЛНУ ім. Івана Франка); Р. Шуст, к.і.н., доц. (ЛНУ ім. Івана Франка).

 

Адреса редакційної колегії:

ЛНУ ім. Івана Франка

Наукова бібліотека

вул. М. Драгоманова, 5

79601, м. Львів, МСП, Україна

тел. (032) 29-64-359

тел./факс (0322) 75-60-01

Address of Editorial board:

Ivan Franko National University of Lviv

Scientific Library

5, Drahomanov Str.

79601, Lviv Ukraine

tel. (032) 29-64-359

tel./fax (0322) 75-60-01

 

 Рецензенти:

д.ф.н., проф. Р. Кирчів

д.і.н., проф. С. Качараба

к.ф.н., с.н.с. О. Купчинський

д.і.н., проф. М. Литвин

 

Відповідальні за випуск В. Фрис, О. Седляр

Редактори Н. Бічуя та Б. Якимович

Комп’ютерна верстка О. Янів

 

Друкується за ухвалою Вченої Ради Львівського національного університету імені Івана Франка від 27 квітня 2005 р.

 

ISSN 0201-758Х

ISSN 0460-0509

 Підписано до друку 24.12.2005

Наклад 350 прим.

Літературна агенція “Піраміда”

79006, м. Львів, вул. Стефаника, 11

© Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006

 

Valid XHTML 1.0! Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок